Послуги УКМ

 1. Підтримання і поповнення мікробного фонду культур, вивчення автентичних штамів бактерій (в тому числі актиноміцетів), молікутів, дріжджів, міцеліальних грибів, що представляють інтерес для мікробіології, біотехнології, освіти та різних галузей фундаментальних і прикладних досліджень, удосконалення системи їх класифікації, виявлення і опис нових таксонів мікроорганізмів.
 2. Видача штамів мікроорганізмів для дослідних, виробничих і навчальних цілей згідно з національним законодавством і міжнародними правилами.
 3. Депонування непатогенних мікробних культур з метою проведення патентної процедури, а також промислових і перспективних для біотехнології штамів бактерій (в тому числі актиноміцетів), молікутів, дріжджів, міцеліальних грибів, вірусів і фагів, призначених для використання в промисловості, медицині, сільському господарстві, охороні навколишнього середовища і різних галузей науки.

Послуги Депозитарію мікроорганізмів

Депозитарій Інституту є єдиний в Україні, який проводить гарантоване державне зберігання непатогенних інноваційних мікроорганізмів згідно постанови Кабінету Міністрів України “Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів” (№705 від 12.10.94). Робота Депозитарію регламентується “Інструкцією про порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури”(1995) та «Положенням про Депозитарій».

Процедура депонування мікроорганізму передбачає передачу мікроорганізму Депозитарію, який реєструє та перевіряє його життєздатність, мікробіологічну чистоту; довгострокове гарантоване зберігання мікроорганізму; видачу свідоцтва про депонування та життєздатність штаму; видачу його зразків зацікавленим особам згідно з їх запитами, тощо.

На сьогодні в Депозитарії Інституту зберігається більше 600 штамів мікроорганізмів різних таксономічних груп, які є власністю депозиторів. Депозитарій надає інформацію щодо порядку і умов депонування штамів мікроорганізмів.

ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ПО ДЕПОНУВАННЮ I ЗБЕРIГАННЮ ШТАМIВ МIКРООРГАНIЗМIВ*:

Депонування та зберігання протягом 30 років одного штаму мікроорганізму (прийом, реєстрація, перевірка життєздатності, чистоти та автентичності культури, підготовка до ліофілізації, ліофілізація, контроль виживання, гарантоване зберігання, надання інформації на запити про штам, видача свідоцтва про депонування).

 • Перевірка життєздатності та видача довідки про життєздатність.
 • Вивчення непатогенності (вірулентності) штаму.
 • Розробка та адаптація методів довгострокового зберігання культур.
 • Процедура депонування

Депонування мікроорганізмів здійснюється у випадках, якщо: на штам або спосіб його використання подається заявки на патент України; штам планується використовувати у виробництві і необхідні реєстрація/дозвіл/ліцензія на впровадження та застосування у господарстві (затвердження Технічних умов, гігієнічна регламентація небезпечних факторів, тощо). Депонування може здійснюватися як фізичними, так і юридичними особами. Депонування здійснюється на договірних засадах. Форма паспорту штаму мікроорганізму, який передається в Депозитарій Інституту мікробіології і вірусології НАН України на депонування наведена нижче.

Для депонування необхідні:

 • лист від організації чи фізичної особи,
 • культура мікроорганізму – 20 ліофілізованих ампул і/або 5 косяків,
 • паспорт штаму згідно Додатку 1 “Інструкції про порядок депонування штамів мікроорганізмів в Україні з метою здійснення патентної процедури” – 2 екз.(див.форму паспорту)
 • довідка про непатогенність – 1 екз. (форма довільна з підписом та печаткою керівника організації, що проводила дослідження),
 • договір на проведення науково-дослідних робіт – 2 екз.

Після реєстрації штаму, перевірки його життєздатності, встановлення мікробіологічної чистоти, автентичності культури (при необхідності), закладки на довгострокове зберігання, культурі привласнюється номер і авторам видається свідоцтво про депонування штаму. Датою депонування вважається дата отримання депозитарієм чистої життєздатної культури. Депоновані мікроорганізми зберігаються протягом 30 років, але не менше 5 років з моменту останнього запиту про видачу штаму.

Приймаються непатогенні (3-4 групи небезпеки) штами бактерій, актиноміцетів, дріжджів, міцеліальних грибів, а також віруси та бактеріофаги. Неклітинні біологічні структури (віруси, фаги, плазміди, вектори, клітинні органели і інший “неживий” біологічний матеріал), який існує і реплікується в клітинах мікроорганізмів може прийматися на депонування лише з мікроорганізмом-носієм, що здатний репродукувати ці структури. Депонування сумішей і асоціацій мікроорганізмів вирішується у формі депонування цих об’єктів роздільно чи як один організм.

Депозитарій використовує для зберігання мікроорганізмів ефективні сучасні методи, які зводять до мінімуму популяційну мінливість культур – ліофілізацію, заморожування при низьких та супернизьких температурах.

Депонування гарантує доступність культури для суспільства при патентуванні винаходів, виконання норм біобезпеки. При відмові від патентування і розробки препарату як “ноу-хау” рекомендується депонування штамів як запобіжний засіб від недобросовісної конкуренції і можливої втрати розробки, оскільки депонований мікроорганізм може слугувати як доказ належності культури саме депозитору. Депозит може використовуватися при вирішенні спорів про новизну, у справах, пов’язаних з порушенням прав.